go back

211. 《巡然》

估价 HK$65,000-100,000

1962年作

压克力 画布

萧勤

款识:《巡然》(左下); Hsiao 勤 62(右下);HSIAO CHIN 萧勤 1962(内框)

意大利私人收藏(于60年代直接购自艺术家本人) 香港,佳士得,2014年5月25日,拍品编号242 现藏者购自上述拍卖

Milan, Galleria Giò Marconi, Hsiao Chin: Opere 1958-2001, 22 January - 2 March 2002 (illustrated, p. 48)

1962年作

尺寸: 60 x 70 公分 (23 5/8 x 27 1/2 英寸)

提前出价

参考编号: 149005