go back

146. 堆积(1号)

估价 HK$60,000-80,000

照片 纸本拼贴于纸本

草见弥生

款识:1964 Kusama(右下方)1964 Kusama ACCRETION (No 1)(画背)

Paula Cooper画廊,纽约 现藏者购自上述来源

1964年作,并附艺术家公司之登记卡

尺寸: 24 x 20 英吋 (61 x 50.8 公分)

提前出价

参考编号: 129462