go back

二十世纪及当代艺术晚间拍卖

2019年6月27日

伦敦拍卖会 2019年6月27日

1. 勒达

莎芭拉拉.塞尔弗

估价 HK$40,000-60,000

2. 枫树下留砖

利奈特.伊阿德姆-博阿基耶

估价 HK$250,000-450,000

3. 三件作品:(i)无题(深层油炸 6);(ii)无题(深层油炸 8); (iii)无题(深层油炸 7)

哈罗德.安卡特

估价 HK$300,000-400,000

4. 无题(MBFV5)

KAWS

估价 HK$300,000-500,000

5. 月球漫步者

达娜.舒茨

估价 HK$550,000-750,000

6. 无题(萨姆以后)

鲁道夫.斯丁格尔

估价 HK$1,200,000-1,800,000

7. 无题菲林定格 #25

辛迪.舍曼

估价 HK$150,000-200,000

8. 工作室内部#2

大卫.霍克尼

估价 HK$2,500,000-3,500,000

9. 双月

亚历山大.考尔德

估价 HK$500,000-700,000

10. 指挥家

罗伊.李奇登斯坦

估价 HK$4,000,000-6,000,000

11. 坐着的人(狂欢节)

巴勃罗.毕加索

估价 HK$2,500,000-3,500,000

12. 迪亚高【高领头】

亚伯特.贾科梅蒂

估价 HK$600,000-800,000

13. 花瓶

巴勃罗.毕加索

估价 HK$2,500,000-3,500,000

14. 棕色,赭色和粉红色瓶子(瓶子:静物)

尼古拉斯.德.斯塔埃尔

估价 HK$1,200,000-1,800,000

15. 静物

乔治.莫兰迪

估价 HK$800,000-1,200,000

16. 弗兰兹的法拉利

萨尔瓦多.斯卡皮塔

估价 HK$300,000-400,000

17. 施瓦茨海德

吕克.图伊曼斯

估价 HK$800,000-1,000,000

18. Losing (Her Meaning)

玛琳.杜马斯

估价 HK$400,000-600,000

19. 无题

尚.米榭.巴斯奇亚

估价 HK$3,000,000-5,000,000

20. 野马跑车绘画

李察德.佩利斯

估价 HK$700,000-1,000,000

21. 粉红色大象与消防车

尚.米榭.巴斯奇亚

估价 HK$3,000,000-4,000,000

22. 公主

梅尔.拉莫斯

估价 HK$200,000-300,000

23. 4种古代金属上的48条矩形遁走曲

卡尔.安德烈

估价 HK$200,000-300,000

24. 苏族

理查德.塞拉

估价 HK$700,000-900,000

25. 无题

克里斯托弗.伍尔

估价 HK$400,000-600,000

26. 挺好的

安塞姆.基弗

估价 HK$400,000-600,000

27. 霍斯特的母亲正在施潘道森林中散步

马丁.基彭伯格

估价 HK$350,000-550,000

28. 无题

弗朗兹.韦斯特

估价 HK$300,000-500,000

29. 这里和这里

安东尼.葛姆雷

估价 HK$260,000-350,000

30. 调皮

布里奇特.赖利

估价 HK$800,000-1,200,000

31. 流血

吉尔伯特与乔治

估价 HK$80,000-120,000

32. 硫氰酸汞

达明安.赫斯特

估价 HK$400,000-600,000

33. 无题

安尼施.卡普尔

估价 HK$400,000-600,000

34. 未消化的日落

乌尔斯.费舍尔

估价 HK$250,000-350,000

35. 蓝色与红色

杰苏斯.拉斐尔.索托

估价 HK$300,000-400,000

36. 无题(来自李安纳多)

尚.米榭.巴斯奇亚

估价 HK$500,000-700,000