go back

43. 《红潮 #47》

估价 GBP£18,000-25,000

彩色沖印

沃尔夫冈.提尔曼斯

款识:Blushes # 47 2000 unique Wolfgang Tillmans 00 092-47(相背)

Buchholz 画廊 伦敦私人收藏 欧洲私人收藏

2000年作,此作为独版。

尺寸: 61 x 51 公分 (24 x 20 1/8 英寸)

提前出价

参考编号: 149824