go back

156. 切割油罐

估价 USD$6,000-8,000

油罐(共九组)

马蒂亚斯.法尔德巴肯

Eva Presenhuber画廊,纽约及苏黎世 现藏者购自上述来源

2012年作,此作品为独版,附艺术家所发之保证书

尺寸: 18 1/4 x 121 1/2 x 6 英寸 (46.4 x 308.6 x 15.2 公分)

提前出价

参考编号: 135014