go back

177. 来自《SONAMU》系列的SNM1A-006H

估价 USD$15,000-20,000

彩色冲印 玻璃镶裱

裵炳雨

款识:1/5 Bae Bien-U Bae Bien-U 1/5 Bae Bien-U Bae Bien-U(后板)

Poller画廊,法兰克福 现藏者于2005年12月购自上述来源

2000年拍,2005年印,共有5版与2版艺术家试作版,此作为第1版

尺寸: 49 1/4 x 98 1/2 英寸 (125.1 x 250.2 公分)

提前出价

参考编号: 135046